Housemates amazed to see Mink # Day 29, Sneak Peek